Regeringen har utsett Dan Ericsson att utreda möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Syftet med utredningen är bl.a. att dessa organisationers kompetens och kapacitet bättre ska tas till vara i mötet mellan människor med olika social, kulturell och ekonomisk bakgrund, inte minst inom vård och omsorg.

Läs direktivet här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/61/35/04e106c0.pdf

Läs mera: http://www.regeringen.se/sb/d/18277/a/236713