Nu har den den tredje och sista utvärderingen om kulturprogrammens betydelse kommit. Antalet kulturprogram inom studieförbunden har under de senaste 20 åren ökat markant. Under 2013 arrangerades ca 360 000 kulturprogram av studieförbunden, som nådde ca 19 miljoner deltagare. I den första utvärderingen som gjordes var det kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället som undersöktes, i den andra dess betydelse för deltagarna och i den tredje för kulturutövarna. Rapporterna är gjorda på uppdrag av Folkbildningsrådet av oberoende utredare.

Sång/musik och föreläsningar dominerar kulturprogramsverksamheten. Med kulturprogram menas ”en öppen verksamhet i form av föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning, tvärkulturell verksamhet eller utställning, som framförs eller visas inför publik”. Programmen är ofta kopplade till övrig studieförbundsverksamheten som exempelvis att ett musikband övar i studiecirkelform och sedan framträder på scen i ett kulturprogram. Ålder och kön skiljer sig åt mellan de som deltar på kulturprogrammen och de som medverkar. Majoriteten deltagare på programmen är kvinnor över 65-års ålder och av medverkande är det män och den flesta är under 30 år.  Motiv för deltagande i kulturprogrammen var först och främst ”ämnet” därefter ”träffa människor” tätt följt av ”de som framträdde” och sedan ”studieförbunden” och sist ”annat”.

Rapporterna finns att läsa på

http://www.folkbildning.se//Rapporter-publikationer/Utvarderingar/utvarderingar-2014/