Myndigheten för kulturanalys har kommit ut med en ny rapport omkring effekterna av kultursamverkansmodellen. Utvärderingen visar att det finns en positiv inställning till modellen bland tjänstemän och politiker.  Modellen ”tvingar fram samverkan och engagemang på olika nivåer” vilket för de flesta i undersökningen ansåg vara positivt.  Man menar på att kulturområdet har lyfts fram genom den ökade dialogen och kulturfrågorna prioriterats högre än tidigare. Utifrån ett civilsamhällsperspektiv är det intressant att rapporten visar att det är flest kommunpolitiker som svarat att de inte alls varit delaktiga att ta fram kulturplaner och de även har den lägsta svarsfrekvens av alla i undersökningen. En försiktig analys kan vara att kulturfrågor hos våra kommunpolitiker inte har så hög prioritet. Föreningslivet är som starkast lokalt och föreningarna har här en uppgift och en möjlighet att informera våra lokalpolitiker om betydelsen av att våra frågor kommer upp på regionens bord.

Kulturanalys 2013