Två rapporter som följt upp kultursamverkansmodellen har i dagarna presenterats. Den ena är kulturrådet årliga uppföljning av modellen och den andra har kulturutskottet gjort. Utskottets rapport kommer bl.a. fram till att modellen inte påverkat möjligheten att nå de kulturpolitiska målen och att den hitintills inte lett till någon förändrad bidragsfördelning. Modellen har inte heller resulterat i att nya deltagargrupper nåtts. Utskottet menar att modellen behöver ses över och betonar att det är särskilt viktigt att fortsätta följa civilsamhällets roll och deltagande i modellen. Detta är kanske extra intressant i det perspektivet att kulturrådet väljer att plocka bort civilsamhället från den egna uppföljningen. Samråd med civilsamhället fanns nämnt i uppföljningen för 2012 och för 2013, där samrådet med civilsamhället beskrevs som det minst omfattande.

Är samverkan modellen? (Kulturutskottet)

Kultursamverkansmodellen uppföljning 2014 (Statens kulturråd)