Remissutgåva Regional kulturplan 2018 – 2020

Läs även svaret från KICK Jönköpings arbetsgrupp här

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation med 21 nationella förbundsorganisationer varav några är paraplyorganisationer som medlemmar. Vi samlar det civila samhällets organisationer på kulturområdet och arbetar både nationellt och regionalt med det civila samhällets röst inom kultursamverkansmodellen. Ideell kulturallians har sedan kultursamverkansmodellen infördes följt arbetet med att implementera modellen i landet och aktivt arbetet för att skapa metoder för att utveckla samrådsprocesser och stärka det civila samhället.

Med start föregående år har Ideell kulturallians genom Kick – projektet (Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan) samverkat med Region Jönköping runt samrådsprocesserna. Ideell kulturallians har genom vår projektledare ett flertal gånger träffat företrädare för civilsamhället och bl.a. varit delaktiga i förberedelserna av kulturtinget i mars. En IKA arbetsgrupp har bildats i regionen och de kommer att svara för sig på remissutgåvan av kulturplanen.

Ideell kulturallians yttrar sig nedan inom ramen för vårt arbete med Kick-projektet.

2. Bakgrund och utgångspunkter

I beskrivningen av det civila samhället och dess aktörer förekommer en rad termer, t.ex ideell sektor, ideell och idéburen sektor, folkrörelser, social ekonomi m.m.. Inom ramen för kultursamverkansmodellen har det civila samhället använts som begrepp och det syftar på propositionen En politik för det civila samhället. Ideell kulturallians anser att det är en viktig utgångspunkt att i kultursamverkansmodellen utgå från politiken för civila samhället när man inom modellen har att samråda med det civila samhället. Det gör det också enkelt att alla kulturplaner använder samma begrepp.

Ideell kulturallians föreslår därför att det istället för ”ideella kulturlivet” står det civila samhället genomgående i kulturplanen.

Ideell kulturallians föreslår att det civila samhället får en förklaring av vad regionen menar med det civila samhället.

”Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar t.ex. ideella föreningar och nätverk.”

2.3.2 Kulturell infrastruktur

Fokusområde: Det ideella kulturlivet

Ideell kulturallians är väldigt positiva till att civila samhällets kulturverksamheter lyfte fram som fokusområde i kulturplanen. Med tanke på det arbete som påbörjats i regionen inom vårt samarbete i Kick-projektet är det speciellt glädjande. Under projektets gång har vi uppmärksammat att regionala kulturföreningars finansiering missgynnats i jämförelse med övrig civilsamhälles organisationer i regionen. Genom att kulturföreningarna inte kan söka organisationsbidrag och att regelverket runt verksamhetsbidraget både är styrande och svårtolkade skapas hinder för att utveckla kulturverksamheterna.

Ideell kulturallians ställer sig positiva till att organisationssystem och stödsystem utreds men föreslår att det utökas och inte bara begränsas till unga arrangörer. Ideell kulturallians föreslår att meningen ändras till:

För att främja utvecklingen av civila samhällets kulturverksamheter och ungt arrangörskaps bör organisationsstrukturer och stödsystem utredas.

2.3.3 Fokus på barn och ungas kultur

För unga inom kultursektorn är kultursamverkansmodellen en arena där ungdomar bör ges ett ökat inflytande. Ideell kulturallians vill trycka på att civilsamhällets organisationer skulle kunna ha stor betydelse i dessa samrådsprocesser. Hitintills har inte ungdomsorganisationerna inom kulturområdet fått någon speciell roll i modellen. Ideell kulturallians vill se tydlighet och konkreta förslag på hur regionen ska arbeta med att öka delaktigheten och inflytande för ungdomar. Till skillnad från att beskriva hur det offentligt finansierade kulturlivet vill inspirera, stödja och samordna kulturella verksamheter vill Ideell kulturallians se förslag på hur landsting eller kommuner ska arbeta för att öka ungdomars inflytande i framtagandet av kulturplanerna och ungdomars möjlighet att vara med och påverka den regionala kulturpolitikens framtida utformning.

2.3.4 Tillgängligt kulturliv

Fokusområde: Digitalisering

Behovet av att satsa på digitaliseringen på kulturområdet är stort. Ideell kulturallians vill lyfta att frågan om digitalisering kom upp i flera av de samtalsgrupperna under kulturtinget. Alltifrån önskemål om digitala evenemangskalendrar till digitala mötesplatser och utbildningsinsatser.

2.3.5 Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete

Fokusområde: Integration genom kultur

Ideell kulturallians önskar se att de etniska kulturorganisationerna lyfts fram som en del i fokusområdet integration genom kultur. När det gäller de etniska organisationerna ser många sig själva inte i första hand som kulturorganisationer, utan som den gamla sortens ”invandrarföreningar”, som arbetar för att bevara språk och kultur och med integration, läxhjälp och kompletterande modersmålsundervisning. Det gör att det oftast inte finns naturliga kontaktvägar mellan de etniska föreningarna och kulturinstitutioner eller konsulenter. De etniska föreningarna har i första hand kontakt med den kommunala nivån och många har ingen kunskap om att det existerar en regional nivå för kultur och civilsamhälle. Det finns en önskan om att kunna arbeta mer kvalitativt med den egna kulturen, i form av folkdans, musik och litteratur. Att kunna engagera professionella kulturutövare från det egna landet, både de kulturutövare som är bosatta i Sverige och utanför och internationella utbyten.

8. Dialogprocess inför framtagande av regional kulturplan 2018 – 2020

Det som kommit fram under dialogprocesserna som punktas upp och som viktiga att fokusera på skulle kunna förtydligas och flyttas och hamna under respektive rubrik i övriga kulturplanen. Det skulle skapa en mer sammanhållen vision, där civilsamhället och övriga aktörer inom kulturlivet fanns beskrivet gemensamt.

Ideell kulturallians/Kick-projektet
Anna-Karin Andersson
Verksamhetschef