Remissutgåva Regional kulturplan 2018 – 2020

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation med 21 nationella förbundsorganisationer varav några är paraplyorganisationer som medlemmar. Vi samlar det civila samhällets organisationer på kulturområdet och arbetar både nationellt och regionalt med det civila samhällets röst inom kultursamverkansmodellen. Ideell kulturallians har sedan kultursamverkansmodellen infördes följt arbetet med att implementera modellen i landet och aktivt arbetet för att skapa metoder för att utveckla samrådsprocesser och stärka det civila samhället.

Med start föregående år har Ideell kulturallians genom KICK – projektet (Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan) samverkat med Region Kronoberg runt samrådsprocesserna. Ideell kulturallians har genom vår projektledare ett flertal gånger träffat företrädare för civilsamhället och bl.a. delaktigt i kulturforum.

Ideell kulturallians yttrar sig nedan inom ramen för vårt arbete med KICK-projektet.

Generellt
Ideell kulturallians ser väldigt positivt på utformandet av kulturplanen med tydligt och pedagogiskt upplägg. Vi ser även generellt positivt på skrivningarna i kulturplanen när det gäller nödvändiga förutsättningar för ett rikt kulturutbud i hela länet. Vårt arbete genom Kick-projektet har som största fokus just att ge förutsättningar för kulturutövare i civilsamhället att gemensamt agera i de frågor där de ser utmaningar. En stark regional samverkan mellan kulturorganisationer med regionala uppdrag, folkbildningen och det civila samhället berikar hela länet.

Att aktivt arbeta för att det finns tillgänglig kultur i hela regionen är en av de största uppgifterna vi har med denna samverkan. Att gemensamt se vilka eventuella hinder och utmaningar där finns för att detta ska möjliggöras. Infrastruktur, tillgänglighet och lokalt arrangörskap är viktiga frågor här. Därför ser vi positivt på att dessa tas upp i kulturplanen.

Samtidigt så ser vi i vårt arbete att det finns en brist på ändamålsenliga lokaler för kulturverksamhet, både på glesbygden och inne i centralorterna. Vi ser gärna att regionen fortsatt ser det som en av sina största utmaningar att arbeta för att underlätta för aktörer att samverka för att få bättre tillgång till lokaler, och att dessa aktörer på enkla sätt kan söka medel för att hålla de befintliga lokaler ändamålsenliga med bl.a. ny teknik.

Under rubriken ”Kronoberg ska ha en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet” så ska regionen för att uppnå målet bland annat samarbeta med berörda parter för att skapa förutsättningar för det civila samhället på lokal nivå med särskilt fokus på stödsystem och platser för kultur. I ett sådant arbete skulle Ideell kulturallians föreslå att samverkan sker med framförallt Samsam (paraplyorganisation för lokalhållarorganisationerna) men också i nära dialog med föreningar som har extra stora behov av lokaler för sina verksamheter och som idag inte alls tillgodoses.

Vi ser positivt på att man fortsätter att utveckla barn- och ungdomsverksamhet i regionen samt arbetet med integration och inkludering av nyanlända. Berikandet av kulturlivet på dessa plan motverkar effektivt att människor lämnar regionen när inkludering är nådd.

Under rubriken mångfald skulle Ideell kulturallians önska att regionen lyfte fram de invandrarföreningar som finns i Kronoberg. Att den dialog som startat i regionen med företrädare dessa föreningar kan fortsätta. Ideell kulturallians föreslår att kulturorganisationerna med regionala uppdrag får i uppgift att under kommande kulturplaneperiod arbeta strategiskt för att fånga upp den mångkulturella verksamhet som i dag har små möjligheter att förverkligas.

Tobias Lohse
Projektledare Ideell kulturallians/KICK i Kronoberg