Remissutgåva Regional kulturplan 2018 – 2020

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation med 21 nationella förbundsorganisationer varav några är paraplyorganisationer som medlemmar. Vi samlar det civila samhällets organisationer på kulturområdet och arbetar både nationellt och regionalt med det civila samhällets röst inom kultursamverkansmodellen. Ideell kulturallians har sedan kultursamverkansmodellen infördes följt arbetet med att implementera modellen i landet och aktivt arbetet för att skapa metoder för att utveckla samrådsprocesser och stärka det civila samhället.

Med start föregående år har Ideell kulturallians genom KICK – projektet (Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan) samverkat med Region Blekinge runt samrådsprocesserna. Ideell kulturallians har genom vår projektledare ett flertal gånger träffat företrädare för civilsamhället och tjänstemän.

Ideell kulturallians yttrar sig nedan inom ramen för vårt arbete med KICK-projektet.

Generellt
Ideell kulturallians ser väldigt positivt på utformandet av kulturplanen med tydligt och pedagogiskt upplägg. Vi ser även generellt positivt på Blekingestrategin. Vårt arbete genom Kick-projektet har som största fokus just att ge förutsättningar för kulturutövare i civilsamhället att gemensamt agera i de frågor där de ser utmaningar. En stark regional samverkan mellan kulturorganisationer med regionala uppdrag, folkbildningen och det civila samhället berikar hela länet.

Att aktivt arbeta för att det finns tillgänglig kultur i hela regionen är en av de största uppgifterna vi har med denna samverkan. Att gemensamt se vilka eventuella hinder och utmaningar där finns för att detta ska möjliggöras. Infrastruktur, tillgänglighet och lokalt arrangörskap är viktiga frågor här. Det är också tydligt inom vilka konstområden som regionen vill utveckla arrangörskapet, vilket är positivt.

Svagheten med kulturplanen är att det överlag finns väldigt få konkreta förslag på hur det olika områdena ska utvecklas. Det finns en tydlig vilja men det är svårt att förstå hur det ska omsättas i praktiken.

På våra träffar med kulturrepresentanter från civilsamhället så har frågan om finansiering varit genomgående. Verksamhetsbidrag kontra projektbidrag, samt långa handläggningstider, är viktiga frågor när det gäller att få medel till sin verksamhet. Vi saknar mer tydlighet i den kommande kulturplanen. Ett tydliggörande av regelverk och transparens bör vara möjligt.

Det nämns inte heller något om de fria kulturutövarna i kulturplanen. Dessa är en viktig del i det stora utbudet av kultur i regionen.

Vi ser mycket positivt på att man i kulturplanen lyfter fram civilsamhällets aktörer och roll i regionen. Det är föredömligt och stärker Ideell kulturallians fortsatta arbete att samla civilsamhället i regionen och uppmuntra till engagemang och samtal runt gemensamma kulturfrågor.

 

Tobias Lohse
Projektledare Ideell kulturallians/KICK i Kronoberg