Stockholm den 27 augusti 2020

Ju2020/02984/L4

Remissyttrande: ”Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”

Nedan följer ett remissvar från Ideell Kulturallians. Vår medlemsorganisation Studieförbunden har avsänt ett eget remissvar för sin del.

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets riksorganisationer på kulturområdet. Ideell kulturallians företräder 17 medlemsorganisationer som i sin tur företräder hundratusentals medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt. Ideell kulturallians riksorganisation samordnar även ett antal regionala ideella kulturallianser runt om i landet.

Den globala pandemin och dess följdverkningar har sedan utbrottet i våras bemötts med stort allvar av det ideella kulturlivet. Hembygdsrörelse, konstföreningar, kulturutövare, studieförbund, samlingslokaler och musik- och scenkonstarrangörer har på olika vis arbetat intensivt för att bromsa smittans framfart, framförallt genom att ställa in verksamheter men också i hög utsträckning genom att ställa om till digitala arrangemang.

Situationen inom ideell kultursektor är på många håll akut, då Coronapandemins effekter i praktiken inneburit ett näringsförbud med svåra ekonomiska förluster som följd. Ideell kulturallians välkomnar således regeringens förslag till lättnader vad gäller publika kulturevenemang. Det är bra att förslaget riktar sig till sittande publik.

Ideell kulturallians medlemsorganisationers lokala föreningar har ofta en svag organisation och ekonomi som drabbas hårt av den inställda verksamheten, många är nära konkurs. Därför är det avgörande att inom kort och på ett coronasäkert sätt öppna upp för mer publik än dagens tak om max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Ideell kulturallians medlemsorganisationer har i stor utsträckning tagit fram rekommendationer på hur ett smittsäkert öppnande av publika kulturverksamheter ska kunna genomföras. Den ideella kultursektorn står med en rad praktiska åtgärder väl förberedda för ett säkert öppnande.

Här följer Ideell kulturallians synpunkter på förslagen:

4.1 Ändringar när det gäller visa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Ideell kulturallians föreslår att man istället för två meter använder sig av begräsningen ”armlängds avstånd”. Detta stämmer bättre överens med Folkhälsomyndighetens generella riktlinjer. Sittande publik på kulturevenemang sitter stilla och är generellt sett tysta och kan därför inte jämföras med till exempel körsång eller sportevenemang. Skillnaden mellan 1,5 meter och 2 meter kan tänkas vara liten, men det gör stor skillnad i hur många som ryms i en lokal.

Ideell kulturallians ser inte någon anledning till att regeringen ska slå fast hur många som får samlas i en publik. Det viktigaste är att arrangörerna vet hur smittsäkra kulturevenemang ska genomföras. Lokalerna som används runt om i landet har väldigt olika förutsättningar och fokus bör ligga på avstånd och säkra in- och utsläpp snarare än på mängden publik.

Därför vill Ideell kulturallians att Folkhälsomyndigheten innan 1 oktober, tillsammans med kulturbranschen, tar fram nationella riktlinjer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

4.2 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen

Ideell kulturallians ställer sig bakom förslaget till ändring att serveringsställen ska undantas från det tillfälliga förbudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Ideell kulturallians ser gärna att regeringen förtydligar att de scenkonst- och konsertarrangörer, biografägare samt andra kulturaktörer som bedriver publik verksamhet och som även har fullständig servering med mat och dryck i salongen, också undantas från ordningslagen och enbart regleras med de tillfälliga smittskyddsåtgärderna.

6. Konsekvenser

Föreningslivet vilar på ideell grund men många föreningar har också en roll som arbetsgivare. Sammantaget utgör den ideella kulturen en riksomfattande men skör infrastruktur som redan innan krisen stod under hård ekonomisk press. För den ideella kultursektorn är läget akut och det finns inga marginaler.  Verksamheter tvingas kontinuerligt att lägga ner med resultatet att det sker en långsiktig försvagning av det lokala kulturlivet.

Våra medlemsorganisationer måste därför tillåtas att åter få öppna sina verksamheter och bedriva smittsäker kulturverksamhet. Vi står runtom i landet redo att med stort eget ansvarstagande och efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer, åter öppna dörrarna för publiken.

Gunnar Ardelius                                                                                  Calle Nathanson

Verksamhetschef                                                                                Ordförande

Ideell kulturallians                                                                               Ideell kulturallians