Enligt regeringen är det särskilt angeläget att samverka för att civilsamhället blir delaktiga i kultursamverkansmodellen. Signalerna från morgonens seminarium var tydliga med att civilsamhället har en betydelsefull roll i modellen och att samråden behöver utvecklas och att det är särskilt viktigt att följa civilsamhällets roll och deltagande. Jag nöjd över att våra utmaningar så tydligt erkändes och formulerades, Ideell kulturallians arbete med att påvisa de brister och svagheter som finns i modellen har nu på allvar fångats upp.

Kulturutskottet seminarium hade som utgångspunkt den rapport som nyligen släppts av riksdagen. Utskottet har gjort en egen uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen, ”Är samverkan modellen?”. Ytterligare presentationer var kulturrådets årliga uppföljning av modellen för 2014 och Sveriges kommuners och Landstings rapport ”Kultur i hela landet – regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen”. Kerstin Brunnberg, tidigare ordf för kulturrådet, Staffan Rydén, kulturchef, Västra Götalandsregionen och Anna Söderbäck, kulturdirektör, Landstinget i Uppsala län var speciellt inbjudna för att ge egna reflektioner över modellen. Förmiddagen avslutades med att tidigare kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och nuvarande kultur- och demokratiminister samtalade om modellen.

Frågan om civilsamhället kom in under flera punkter och intressant förslag från Staffan Rydén var att låta civilsamhället vara ett målområde i förordningen. Mycket intressant och spännande tanke, Anna Söderbäck inspel kom delvis att handla om skilda förutsättningar mellan mindre och större regioner och det generella behovet av att staten satsar på modellen. Anna lyfte även i behovet av att det behövs satsas resurser på civilsamhället och fria kulturlivet. En viktig poäng. Själv ställde jag frågan om hur samrådet med civilsamhället ska följas upp, i förordningen till kulturrådet innehåller inget direktiv för uppföljning. Här svarade kulturministern att detta är en fråga som man nu kommer att se över och hon lyfte även i samtalet senare just vikten av civilsamhället i modellen.

Jag tror att de flesta av oss som var med under förmiddagen uppfattade att regeringen och kulturutskottet önskar arbeta vidare för att utveckla modellen. Det behövs och är viktigt, annars dör modellen. Anna-Karin Andersson