KICK-PROJEKTET

Projektet KICK (Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan) drog igång 2016 och är ett treårigt projekt som har som mål att i samverkan med fem medverkande regioner utveckla metoder för förbättrade samrådsprocesser med civilsamhället.

Projektet bygger vidare på Ideell kulturallians arbete hittills och är i praktiken det sätt som vi arbetat vidare med de slutsatser som drogs i vår rapport Samråd på vems villkor? Kultursamverkansmodellen ur civilsamhällets perspektiv, som utkom 2014. I förordet till den rapporten konstateras följande:

”Den politiska ambitionen med samverkansmodellen var bland annat att öka civilsamhällets inflytande över kulturlivet. Nu behöver lokala och regionala tjänstemän bli ännu bättre på att hantera hur inflytandeprocesserna ska se ut så att föreningslivet kan få ett reellt inflytande. Bildandet av regionala ideella kulturallianser och metodstöd till regioner och kommuner är viktiga byggstenar för att vi ska nå dit.”

KICK-projektet har bestått av precis dessa två delar: Dels initierande av nya regionala Ideella kulturallianser i de medverkande regionerna och dels genom framtagande av ett metodverktyg för att kvalitetssäkra samråd och processer.

Syftet med projektet var att bredda dialogen med civilsamhället, fördjupa den demokratiska processen, kvalitetssäkra metoder, underlätta framtagandet av regionala kulturplaner samt öka civilsamhällets aktörer att skapa och driva verksamhet inom de medverkande regionerna.

Metodverktyget består av mallar, lathundar, checklistor och ”cases” som även fortlöpande ska kunna användas av regioner för att kvalitetssäkra samråd och hjälpa till att minimera de misstag som ibland görs i kommunikation med civilsamhällets organisationer. Det syftar också till att skapa mål och syfte för själva samrådsprocesserna, då kultursamverkansmodellen per definition inte innehåller några öronmärkta medel för civilsamhällets kulturorganisationer.

Metodverktyget utgår från civilsamhällets sex principer och den europeiska koden för civilsamhällets medverkan i politiska beslutsprocesser.

Metodverktyget

Det här metodverktyget är tänkt att vara till hjälp för dig som ska samråda med civilsamhället inom kultursamverkansmodellen.

Ladda ned >>

Lärdomar från KICK-projektet

I KICK-projektet var ambitionen att ge medverkande regioner en inventering av regionala civilsamhällesaktörer, sakkunniga som gav stöd i strategisk planering inför kulturplansarbetet, kvalitativa samråd, definition av civilsamhällets målgrupper, en samrådspart i form av en regional ideella kulturallianser, spridning av projektet via sociala medier, nationell exponering, samverkan och utbyte sinsemellan, samt en skriftlig rapport.

För civilsamhällets kulturorganisationer i de medverkande regionerna innebar KICK-projektet en starkare röst och ett ökat inflytande i kultursamverkansmodellen, kvalitativa samråd, samverkansmöjligheter i form av en regional ideell kulturallians, tillgång till ökad kunskap om regional kulturstrategi och kultursamverkansmodellen, utvecklingsresurser från Ideell kulturallians och samverkansorganisationer, nationell exponering, samverkan och utbyte, samt tillgång till en rapport.

För Ideell kulturallians egen del fick vi genom KICK-projektet ökade möjligheter att stödja start av nya regionala Ideella kulturallianser, kvalitativa samråd för regionala ideella kulturallianser, en utökning av den nationella resursbasen för arbete inom kultursamverkansmodellen, kartläggning av civilsamhället i fyra regioner, samverkan med Myndigheten för Kulturanalys, samt nationell exponering och en skriftlig rapport som vi kan använda oss av i vårt fortsatta arbete.

RAPPORT OM KICK

Rapporten syftar till att sammanfatta och beskriva lärdomarna från projektet KICK – Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan. Vi delar här erfarenheter från KICK-projektets arbete i våra fyra medverkande regioner: Region Uppsala, Region Blekinge, Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

Ladda ned >>

Hur mår de regionala kulturföreningarna?

En undersökning om regionala kulturföreningars förutsättningar och digitala mognad i fem regioner.

Läs mer >>