REGIONALT

Ideell kulturallians har som målsättning att initiera regionala nätverk/föreningar/arbetsgrupper för att skapa förutsättningar för den ideella kultursektorn att vara förhandlingspart i framtagande av regionala kulturplaner.

Genom ett samlat föreningsliv blir det lättare för den enskilda föreningen att kunna påverka kulturplanerna i frågor av större betydelse. Förändrade konstellationer kan ge lösningar på ”gamla” problem och nya projekt uppstå. I ett organiserat nätverk av allianser kan goda exempel från andra regioner/län spridas och ge uppslag till nya idéer.

Ideell kulturallians består av ett antal självständiga regionala föreningar/nätverk som samarbetar utifrån verksamhetsidén; att vi tillsammans skapar förutsättningar för de ideella krafterna inom kulturlivet att öka inflytandet över beslut som berör den egna verksamheten och att vi därmed medverka till att utveckla regional och lokal kulturpolitik.

De regionala allianserna väljer själva hur de önskar organisera sig, vilka frågor de vill driva och hur verksamheten ska organiseras.

Ideell kulturallians Skåne

Läs mer >>

Ideell kulturallians Östergötland

Läs mer >>

Ideell kulturallians Stockholms län

Läs mer >>

Ideell kulturallians Västernorrland

Läs mer >>