Villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras och det ska göras i dialog med det civila samhällets organisationer. Det nätverk av organisationer som ingår i Ideell kulturallians står för verksamhet som är av betydelse för människors möjlighet att uppleva, delta och utöva kultur i hela landet. Vi ser oss därför som självklara samtalspartners i det utvecklingsarbetet som pågår över hela landet. Ideell kulturallians har som målsättning att initiera regionala nätverk/föreningar/arbetsgrupper för att skapa förutsättningar för den ideella kultursektorn att vara förhandlingspart i framtagande av regionala kulturplaner.

Arbetet med att initiera regionala ideella kulturallianser har redan startat och har följt takten i kultursamverkansmodellens genomförande. Samarbeten har påbörjats i Skåne, Östergötland, Västmanland, Värmland, Stockholm, Västernorrland, Halland och Jönköping. I Skåne och Värmland finns de första föreningarna.

Genom ett samlat föreningsliv blir det lättare för den enskilda föreningen att kunna påverka kulturplanerna i frågor av större betydelse. Förändrade konstellationer kan ge lösningar på ”gamla” problem och nya projekt uppstå. I ett organiserat nätverk av allianser kan goda exempel från andra regioner/län spridas och ge uppslag till nya idéer.

Vi har kommit ett litet steg närmare på kulturområdet med ett synliggörande av betydelsen av våra verksamheter och en ökad förståelse för den ideella kultursektorns förutsättningar. Men det räcker inte, för att lyckas behöver ord gå till handling, det ligger stora strukturella utmaningar framför oss innan föreningslivet finns med som självklarhet i politiken och i förhandlingarna runt framtida kultursatsningar. En stärkt ideell kultursektor och ett enat föreningsliv ökar förutsättningarna att lyckas.

Organisationsstruktur

Ideell kulturallians består av ett antal självständiga regionala föreningar/nätverk/plattformar/noder som samarbetar utifrån verksamhetsidén; att vi tillsammans skapar förutsättningar för de ideella krafterna inom kulturlivet att öka inflytandet över beslut som berör den egna verksamheten och att vi därmed medverka till att utveckla regional och lokal kulturpolitik.

Föreningen Ideell kulturallians är en sammanhållande länk i en kedja av regionala strukturer. De regionala allianserna väljer själva hur de önskar organisera sig, vilka frågor de vill driva och hur verksamheten ska organiseras. För att vara en regional allianspartner med föreningen Ideell kulturallians och del av Ideell kulturallians verksamhetsidé krävs att man ställer sig bakom verksamhetsidén och arbetar utifrån våra principer.

  • Kunskap
  • Inkluderande förhållningssätt
  • Demokratiska spelregler

Föreningen Ideell kulturallians:
Skall skapa förutsättningar för våra regionala allianspartners att kunna medverka i den regionala kulturpolitiken. Vi har överblicken, vi kan möjliggöra att organisationerna träffas, vi kan utbilda regionala IKA, vi kan informera om vad som händer, vi kan länka regioner med varandra, vi kan erbjuda hela vårt nätverk.

Regionala allianspartners:
Skall medverka till att utveckla de regionala kulturplanerna. Samverka och samarbeta med övriga allianspartners och därmed delge erfarenheter och utbyta kunskap med varandra. Stödja föreningen Ideell kulturallians med sin expertis.

Hur blir man allianspartner?

När organisationerna har samlat sig regionalt och bestämt sig för att de vill bli en regional part har de att formulerar en skriftlig ansökan till föreningen Ideell kulturallians. IKA tar beslut om de skall ingå som allianspartner. I ansökan skall de stå vilka organisationer som är med i IKA regionalt och att IKA förbinder sig att arbeta utefter våra principer och att man är beredd att samverka och samarbeta med övriga parter.

Utgångspunkten för vårt val av organisering är att det är Ideell kulturallians skall vara en kraft som förenar organisationerna och driver kulturpolitiken framåt. Eftersom vårt syfte är att etablera Ideell kulturallians regionalt behöver vi knyta de regionala strukturerna till oss. Föreningen Ideell kulturallians ska samla ideella kultursektorn regionalt för att gör det enklare för regionerna att samtala med sektorn, behövs koppling till de regionala strukturerna.