Kort Historik

I december 2009 fattade riksdagen beslut om en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet, det som vi idag benämner kultursamverkansmodellen. Förslaget  innebar i korthet att ett ökat ansvar för fördelningen av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter tilldelas landstingen/regionerna. Statens Kulturråd skulle inte längre dela ut anslag direkt till kulturinstitutioner utan i stället skulle regioner och landsting göra upp kulturplaner och sedan förhandlar med Statens Kulturråd om anslag. En av tankarna med modellen var att ansvaret för bidragsfördelningen skulle komma närmare dem som hade regional och lokal sakkunskap och närmare dem som påverkades av bidragsbesluten. De lokala och regionala behoven och förutsättningarna skulle fogas samman med övergripande nationella målsättningar. Stat, kommun och landsting, alla skulle ta sitt ansvar för länets kulturverksamhet. I det arbetet skulle det ingå kartläggning, analys och strategi, uppföljning och utvärdering. Landstingen/regionerna skulle ta fram treåriga regionala kulturplaner i samverkan med länets kommuner och efter samråd med kulturlivet i länet och det civila samhället.

Kultursamverkansmodellen i hela landet, nästan

Under 2010 infördes modellen i fem pilotregioner (Skåne, Halland, Gotland, Västra Götaland, Norrbotten) och året därpå presenterades de första kulturplanerna. Tre år senare har alla regioner/län gått med i modellen förutom Stockholms län som avvaktar.  När modellen infördes bildades samtidigt ett nationellt samverkansråd där Statens  Kulturråd är ordförande. Rådet ger bl.a. synpunkter på de regionala kulturplanerna och tar del av de uppföljningar som görs av regionerna. Under 2011 inrättades Myndigheten för kulturanalys som har till bl.a. har till uppgift titta på effekterna av kultursamverkansmodellen. De bidrag och anslag  som omfattas av reformen är:

  • Regional teater-, dans-, och musikverksamhet
  • Regionala museer
  • Konst- och kulturfrämjande verksamheter
  • Regionala arkiv
  • Hemslöjden
  • Filmresurscentrum
  • Stöd till biblioteksverksamhet