7 punkter för att stärka det lokala föreningslivet

  •  Långsiktighet

Generella bidrag som sträcker sig över treårs perioder. Det skapar förutsägbarhet, stabilitet och ökat fokus på verksamheterna.  En garant för mindre kommunal styrning och byråkratisering.

  • Projektbidrag

Ska användas för utveckling genom att sporra modigt utforskande och prövande. Projektbidrag ska vara flexibla och proaktiva.

  • Lokaler

Utnyttja möjligheten till att subventionera lokalhyran för att skapa tillgång till möteslokaler och scenkonstrum.  Satsa på befintliga föreningslokaler och gör dem tillgängliga för alla. Kartlägga var de inte finns och utveckla nya där det saknas, viktigt på landsbygden liksom i områden utanför storstäderna.

  • Samråd

Samråd med föreningslivet ska ske innan kommunen fastställt uppdrag och resursfördelning. Ta eller stöd initiativ i syfte att skapa långsiktiga och stabila strukturer för dialog.

  • Samverkan

Hitta samverkan där mervärdet i föreningslivet kan lyftas fram. Värna organisationernas roll i demokratin som röstbärare.

  • Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

När verksamheten sker på initiativ av föreningslivet och föreningslivet tillsammans med offentlig förvaltning definierar en samhällsutmaning.  Se värdet i IOP och ihop med kulturföreningar.

  • Armlängdsavstånd

Värna och respektera det ideella kulturlivets roll som själständiga och med medlemsstyrda verksamheter.